Vážení vlastníci a uživatelé bytových jednotek,

 

v těchto dnech bude ukončena poslední etapa rekonstrukce lodžií (vchody 1328-1330). Protože se jedná se o nákladnou stavební akci zahrnující nejen sanaci konstrukce lodžií, ale též jejich kompletní zateplení, byly na schůzi shromáždění vlastníků konané odsouhlaseny podmínky pro realizaci stavebních a montážních prací na lodžiích či fasádě domu.

 

Platí, že jakékoli stavební či montážní práce na lodžiích či fasádě domu jsou možné výlučně po předchozím písemném odsouhlasení ze strany SVJ. Toto se týká především zasklení lodžií, montáže satelitů či jakýchkoli jiných prací, které by se týkaly konstrukce lodžie či jakkoli zasahovaly do zateplené fasády domu či dveří a oken domu (vrtání, kotvení, prostupy pro kabelové přívody, sítě proti hmyzu apod.). Mějte prosím na paměti, že lodžie včetně oken a dveří jsou součástí fasády, která je společnou částí domu a jakákoli úprava tudíž podléhá souhlasu SVJ.

 

Důvodem pro toto opatření je především to, že jakékoli zásahy do fasády mohou poškodit dílo a/nebo vést k tomu, že zhotovitel odmítne realizovat záruční opravy. Společenství by tak hrozila nutnost hradit případné opravy z vlastních prostředků a vzniklé škody by bylo nuceno vymáhat po těch, kteří do fasády zasáhli. S ohledem na nákladnost provedených stavebních prací by se mohlo jednat o statisíce korun.

 

Po dohodě se zhotovitelem je proto postup pro realizaci prací následující:

 

  1. Je nutné navrhované práce a jejich technické řešení popsat a požádat SVJ o souhlas.
  2. V případě zasklení lodžie či montáže satelitu do fasády musí být součástí žádosti též projekt prací a statický posudek.
  3. SVJ žádost konzultuje se zhotovitelem díla, aby posoudil, zda je zvolený technologický postup v pořádku.
  4. Po schválení zhotovitelem udělí SVJ s provedením dané práce souhlas.
  5. Po dokončení prací je SVJ nutno doložit jejich řádné provedení dle schváleného postupu.

 

Žádost o souhlas je možné poslat k mým rukám či k rukám správkyně domu paní Rohrbachové.

 

Satelity umístěné na výlučně na balkonovém zábradlí je SVJ zásadně připraveno schvalovat bez dalšího.

 

Ve všech případech jakýchkoliv kabelů (tj. i satelit na zábradlí) nesmí být kabel bez dalšího provrtán obvodovou stěnou domu. Musí být použit izolovaný prostup stěnou (izolovanou tepelně nevodivou trubičkou zatmelenou tak, aby byla zajištěna vzduchotěsnost a vodotěsnost průchodu).

 

Upozorňuji, že v žádném případě nelze prostup pro kabely řešit navrtáním rámu okna či dveří, neboť tím dojde k porušení jeho tepelněizolačních vlastností, kondenzaci vlhkosti vedoucí ke korozi výztuže nosného profilu a tudíž k prakticky nevratné degradaci.

 

V případě zjištění jakýchkoli neodsouhlasených instalací bude SVJ nuceno – zejména s ohledem na riziko ztráty záruky – vymáhat jejich bezodkladné odstranění, a to včetně institutu předběžných opatření. Zároveň bude SVJ vymáhat veškeré škody, které v souvislosti s neodsouhlasenou instalací vzniknou.

 

Za účelem předcházení vzniku škod proto SVJ žádá o důsledné dodržování výše uvedených pravidel a zároveň žádá vlastníky bytů, aby o těchto opatřeních poučili osoby, které jejich byt užívají.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem

 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

 

Oznámení vlastníků a uživatelům – dokončení rekonstrukce lodžií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *