Zápis z jednání shromáždění

 

 

Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem Trnovanská  1320/47, 415 01 Teplice, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475

 

Den a místo konání: 17. června 2024 od 17:00 hod, hotel U Panoramy 2959, 415 01 Teplice

 

 

 

Přítomni:

 

 

dle prezenční listiny

 

 

Program shromáždění:

 

 1. Zahájení shromáždění, volba předsedajícího a zapisovatele

 

 1. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023

 

 1. Projednání a schválení rozpočtu společenství za rok 2024

 

 1. Zpráva o rekonstrukci lodžií a stavu (splácení) bankovního úvěru

 

 1. Opravy objektu a fond oprav

 

 1. Informace o stavu podání žádosti o dotaci v programu „Nová zelená úsporám“

 

 1. Návrh na změnu stanov – úklid společných prostor a náhrada vícenákladů

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 16 doplňují tak, že za odstavec 2) se vkládá nový odstavec 3), který zní:

 

„Pokud vlastník, nebo osoba, jíž přenechá užívání bytu, způsobí, resp. neodstraní znečištění společných prostor nad obvyklý rámec (zejména v případě rekonstrukce bytu, psí výkaly apod.) je společenství oprávněno přeúčtovat mu zvýšené náklady na úklid, které mu tím (nad rámec běžného úklidu) vzniknou.“

 

 1. Návrh na změnu stanov – platby do SVJ

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 20 doplňují tak, že za odstavec 8) se vkládá nový odstavec 9), který zní:

 

Vlastníci jsou povinni hradit veškeré platby do SVJ tak, aby SVJ nebylo zatíženo zbytečnými poplatky, přednostně bezhotovostním převodem. Zvolí-li vlastník jiný způsob platby, který je pro společenství spojen se zvýšenými náklady (zejména SIPO), je společenství oprávněno mu takto vzniklé náklady přeúčtovat.

 

 1. Schválení navýšení odměny správce o inflaci

 

 1. Různé

 

 1. Ukončení shromáždění vlastníků

 

 

 

Průběh jednání:

 

 

 1. Zahájení shromáždění, volba předsedajícího a zapisovatele

 

Shromáždění vlastníků zahájil v 17:00 hodin jednatel předsedy společenství JUDr. Vladimír Jašek. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni vlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů.

 

Předseda společenství dále konstatoval, že v minulých letech byl předsedajícím shromáždění vlastníků volen JUDr. Vladimír Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Proto, obdobně jako v minulých letech, navrhuje, aby byla uskutečněna shodná volba orgánů shromáždění i v tomto případě. Dotázal se přítomných vlastníků, zda některý z nich nemá jiný návrh na osobu předsedajícího a zapisovatele. Konstatoval, že nikdo z vlastníků žádný jiný návrh nevznáší.

 

Předseda společenství následně navrhl, aby bylo hlasováno o návrhu, aby předsedajícím shromáždění byl zvolen JUDr. Vladimír Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno jednomyslně

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

 

Poté bylo přistoupeno k projednání bodu 2. programu.

 

 

 1. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023

 

Předseda společenství požádal paní Petru Rohrbachovou, aby seznámila přítomné vlastníky s hospodařením společenství za rok 2023 a základními údaji účetní závěrky.

 

Kontrolní komise seznámila přítomné vlastníky s výsledkem kontroly účetnictví za rok 2023, kterou provedla dne 5. prosince 2023. Kontrolní komise, kromě jiného provedla kontrolu účetních dokladů a veškerých položek ve výpisech SVJ  s tím, že veškeré faktury byly zkontrolovány co do výše a oprávnění na účetnictví domu. „Službové“ náklady vychází z platně uzavřených smluv.  V souvislosti s ukončením smlouvy na úklid byla odsouhlasena náplň práce nové úklidové služby. Kontrolní komise požádala správce o prověření možno zahrnout poplatky SIPO do nákladů vlastníků tak, aby za službu platili pouze ti, kteří tento způsob placení zvolí.

 

Při kontrole bylo postupováno dle platných zákonů a předpisů se závěrem, nebylo shledáno závad. Kontrolní komise vyjádřila poděkování Správě nemovitostí Teplice s.r.o. tak i účetní za vzorné vedení účetnictví v souladu se zákony, pravidly a povinnostmi.

 

Předseda společenství následně požádal přítomné vlastníky, aby rozhodli o schválení účetní závěrky za rok 2023.

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno jednomyslně

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

 

Poté bylo přistoupeno k projednávání bodu 3. programu shromáždění.

 

 

 1. Projednání a schválení rozpočtu společenství za rok 2024

 

Přítomní vlastníci byli seznámeni s rozpočtem na rok 2024. Na rozdíl od předchozích let, kdy byla realizována ve třech etapách rekonstrukce lodžií, nejsou pro letošní rok plánované zásadní rekonstrukce. Návrh rozpočtu nepočítá v tuto chvíli částkou dotace, neboť není ještě zjevné, jakou přesnou částku by společenství mělo obdržet.  Důvodem jsou zejména problémy se shromážděním potřebných dokumentů, viz níže.

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno jednomyslně

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

 

 

 1. Zpráva o rekonstrukci lodžií a stavu (splácení) bankovního úvěru

 

Rekonstrukce a lodžií byla zdárně dokončena ke spokojenosti společenství vlastníků. V průběhu letošního roku bylo na doporučení TDI provedeno ještě zaslepení ventilačních otvorů pod střechou na zadní straně objektu.

 

Úvěr u Komerční banky je řádně splácen, aktuální zůstatek úvěru činí ke konci května částku 8 300 723,18 Kč.

 

 

 1. Opravy objektu a fond oprav

 

Jak již bylo uvedeno výše, v letošním roce nejsou plánovány žádné zásadní opravy.  V prvním pololetí letošního roku byla dokončena výměna chodbových svorkovnic v posledních vchodech. Jsou realizovány opravy plynu, jejichž potřeba vyplynula z revizní zprávy pana Cinkla. Plánováné jsou výměny uzávěrů stoupaček a přívodů vody v odběrných místech, které nejsou v dobrém technickém stavu. Dále Inspekční prohlídky výtahů, výměna regulátorů (uzávěrů) stoupaček ÚT v technickém podlaží pro jedno odběrné místo 1325-1327.

 

 1. Informace o stavu podání žádosti o dotaci v programu „Nová zelená úsporám“

 

Předseda společenství informoval o problémech v souvislosti se shromažďováním dokumentů pro podání žádosti. Největším problémem je selhání a tristní přístup a komunikace zpracovatele průkazu energetické náročnosti budovy, kdy na základě upozornění administrátora žádosti bylo zapotřebí prověřit stav zápisu v systému. To se snad podařilo či podaří v příštích dnech odstranit. Nyní zase vzniká problém s tím, že ze strany TDI je zapotřebí dodání zprávy, respektive fotodokumentace z rekonstrukce. TDI byl nemocný, pak to přislíbil vyřídit, předseda společnosti několikrát urgoval, ale zatím podklady nemá.

 

Předseda společenství bude tedy oba subjekty nadále intenzivně urgovat a upomínat a doufá, že se snad konečně podaří shromáždit doklady tak, aby mohla být žádost o dotaci vyřízena.

 

 

 1. Návrh na změnu stanov – úklid společných prostor a náhrada vícenákladů

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 16 doplňují tak, že za odstavec 2) se vkládá nový odstavec 3), který zní:

 

„Pokud vlastník, nebo osoba, jíž přenechá užívání bytu, způsobí, resp. neodstraní znečištění společných prostor nad obvyklý rámec (zejména v případě rekonstrukce bytu, psí výkaly apod.) je společenství oprávněno přeúčtovat mu zvýšené náklady na úklid, které mu tím (nad rámec běžného úklidu) vzniknou.“

 

Předseda společenství seznámil přítomné s důvody pro přijetí tohoto doplnění stanov. Důvodem je zajistit, respektive zjednodušit možnost uplatnění regresního nároku společenství v případě, kdy z důvodu na straně určitého jiného vlastníka vzniknou vícenáklady na úklid společných prostor.

 

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno jednomyslně

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

 

 

 1. Návrh na změnu stanov – platby do SVJ

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 20 doplňují tak, že za odstavec 8) se vkládá nový odstavec 9), který zní:

 

Vlastníci jsou povinni hradit veškeré platby do SVJ tak, aby SVJ nebylo zatíženo zbytečnými poplatky, přednostně bezhotovostním převodem. Zvolí-li vlastník jiný způsob platby, který je pro společenství spojen se zvýšenými náklady (zejména SIPO), je společenství oprávněno mu takto vzniklé náklady přeúčtovat.

 

Předseda společenství seznámil přítomné s důvodem pro přijetí tohoto návrhu, kterými je snížení poplatku, kterými je společenství při platbě prostřednictvím SIPO zatěžováno.

 

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno většinou 98,906% přítomných

Proti: Zdenka Macková a Pavlína Peclinovská 1,094%

Zdržel se hlasování: nikdo

 

 

 1. Schválení navýšení odměny správce o inflaci

 

Předseda společenství a správce seznámili přítomné s aktuálními podmínkami smlouvy a správy objektu. Bylo konstatováno, že správa objektu je vykonávána zajišťována příkladným způsobem s tím, že v minulosti nebyla odměna správce o inflaci vždy navyšována. Zejména s ohledem na inflaci posledních dvou let je proto navrhováno, aby bylo schváleno, že odměna správce může být v příštích letech navyšována o inflaci automaticky. Důvodem je zejména růst nákladů na všech stranách.

 

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

 

Výsledek hlasování:

Pro: schváleno jednomyslně

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

 

 

 1. Různé

 

V rámci bodu různé byly řešeny různé záležitosti týkající se provozu domu.  Byl vznesen dotaz týkající se aktuálních vztahů SVJ se společností Coprosys, umístění antén společnosti Coprosys na střeše, přístupu na střechu, byla řešena otázka odstranění nájezdů pro kočárky u předních vchodů a zajištění náhradního řešení do budoucna. Vlastník pan Štefanský řešil doručení resp. nedoručení doporučeného dopisu v minulém roce, který nebyl vyzvednut a to, jaká zásilka mu byla zasílána.

 

 

 1. Ukončení shromáždění vlastníků

 

Po vyčerpání všech bodů bylo shromáždění ukončeno v 18:36 hod.

 

 

V Praze, dne 19. června 2024

 

 

 

______________________________                       ______________________________

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.                          Petra Rohrbachová

předsedající                                                          zapisovatel a sčitatel

 

 

 

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne 17. června 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *