P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků jednotek

 

Den a místo konání:       17. června 2024 od 17:00 hodin v hotelu Panorama, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice

 

Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem Trnovanská 1320/47, PSČ 415 01, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475

s v o l á v á

 

v souladu s ustanovením § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění shromáždění vlastníků Společenství vlastníků – Trnovanská 1320 -1330, Teplice.

 

Program shromáždění:

 

 1. Zahájení shromáždění, volba předsedajícího a zapisovatele
 2. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023
 3. Projednání a schválení rozpočtu společenství za rok 2024
 4. Zpráva o rekonstrukci lodžií a stavu (splácení) bankovního úvěru
 5. Opravy objektu a fond oprav
 6. Informace o stavu podání žádosti o dotaci v programu „Nová zelená úsporám“
 7. Návrh na změnu stanov – úklid společných prostor a náhrada vícenákladů

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 16 doplňují tak, že za odstavec 2) se vkládá nový odstavec 3), který zní:

 

„Pokud vlastník, nebo osoba, jíž přenechá užívání bytu, způsobí, resp. neodstraní znečištění společných prostor nad obvyklý rámec (zejména v případě rekonstrukce bytu, psí výkaly apod.) je společenství oprávněno přeúčtovat mu zvýšené náklady na úklid, které mu tím (nad rámec běžného úklidu) vzniknou.“

 

 1. Návrh na změnu stanov – platby do SVJ

 

Návrh usnesení:

„Stanovy se v čl. 20 doplňují tak, že za odstavec 8) se vkládá nový odstavec 9), který zní:

 

Vlastníci jsou povinni hradit veškeré platby do SVJ tak, aby SVJ nebylo zatíženo zbytečnými poplatky, přednostně bezhotovostním převodem. Zvolí-li vlastník jiný způsob platby, který je pro společenství spojen se zvýšenými náklady (zejména SIPO), je společenství oprávněno mu takto vzniklé náklady přeúčtovat.

 

 1. Schválení navýšení odměny správce o inflaci
 2. Různé
 3. Ukončení shromáždění vlastníků

 

Členové společenství se mohou seznámit s podklady k výše uvedeným bodům jednání shromáždění v sídle společnosti Správa nemovitostí Teplice s.r.o., Lípová 516/8, 415 01 Teplice, a to v úředních hodinách PO: 10:00 – 14:00, ST: 10:00-15:00.

 

V Teplicích, dne 29. května 2024

 

 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 17. června 2024 od 17:00 hod

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *