Vážení,

na shromáždění vlastníků v září 2021 byla schválena pravidla pro realizaci úprav na lodžiích či fasádě domu po rekonstrukci. Přesto se vyskytlo několik případů instalací na lodžiích (satelit, sítě, vrtání do zábradlí), které nebyly povoleny a u kterých tak hrozila ztráta záruky ze strany zhotovitele.

 

Opětovně proto upozorňuji na to, že jakékoli stavební či montážní práce na lodžiích či fasádě domu jsou možné výlučně po předchozím písemném odsouhlasení ze strany SVJ. Toto se týká především zasklení lodžií, montáže satelitů či jakýchkoli jiných prací, které by se týkaly konstrukce lodžie či jakkoli zasahovaly do zateplené fasády domu, dveří a oken domu či zábradlí lodžie (vrtání, kotvení, prostupy pro kabelové přívody, sítě proti hmyzu apod.). Mějte prosím na paměti, že lodžie včetně oken a dveří jsou součástí fasády, která je společnou částí domu a jakákoli úprava tudíž podléhá souhlasu SVJ. Důvodem je především to, že jakékoli zásahy do fasády či zábradlí mohou poškodit dílo a/nebo vést k tomu, že zhotovitel odmítne realizovat záruční opravy. Společenství by tak hrozila nutnost hradit případné opravy z vlastních prostředků a vzniklé škody by bylo nuceno vymáhat po těch, kteří do fasády zasáhli. Zde připomínám, že náklady na jednu lodžii činí cca 100 tisíc korun.

 

Po dohodě se zhotovitelem je proto postup pro realizaci prací následující:

 

  1. Je nutné navrhované práce a jejich technické řešení popsat a požádat SVJ o souhlas.
  2. V případě zasklení lodžie či montáže satelitu do fasády musí být součástí žádosti též projekt prací a statický posudek.
  3. SVJ žádost konzultuje se zhotovitelem díla, aby posoudil, zda je zvolený technologický postup v pořádku.
  4. Po schválení zhotovitelem udělí SVJ s provedením dané práce souhlas.
  5. Po dokončení prací je SVJ nutno doložit jejich řádné provedení dle schváleného postupu.

 

Žádost o souhlas je možné poslat k mým rukám či k rukám správkyně domu paní Rohrbachové.

 

Satelity umístěné na výlučně na zábradlí je SVJ zásadně připraveno schvalovat bez dalšího. Nicméně v žádných případech (tj. i satelit na zábradlí) nesmí být kabel bez dalšího provrtán obvodovou stěnou domu či nesmí být ani jakkoliv vrtáno do zábradlí lodžie. Musí být použit izolovaný prostup stěnou (izolovanou tepelně nevodivou trubičkou zatmelenou tak, aby byla zajištěna vzduchotěsnost a vodotěsnost průchodu). Při navrtání zábradlí hrozí jeho postupná koroze. Upozorňuji, že prostup pro kabely nelze rovněž řešit navrtáním rámu okna či dveří, neboť tím dojde k porušení jeho tepelněizolačních vlastností, kondenzaci vlhkosti vedoucí ke korozi výztuže nosného profilu a tudíž k prakticky nevratné degradaci.

 

V případě zjištění jakýchkoli neodsouhlasených instalací bude SVJ nuceno – zejména s ohledem na riziko ztráty záruky – vymáhat jejich bezodkladné odstranění, a to včetně institutu předběžných opatření. Zároveň bude SVJ vymáhat veškeré škody, které v souvislosti s neodsouhlasenou instalací vzniknou. Za účelem předcházení vzniku škod proto SVJ žádá o důsledné dodržování výše uvedených pravidel a zároveň žádá vlastníky bytů, aby o těchto opatřeních poučili osoby, které jejich byt užívají.

Předseda SVJ a členové kontrolní komise

 

Opětovné upozornění na zákaz montáží a instalací na lodžiích bez souhlasu SVJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *