Oznámení o výsledku hlasování per rollam

 

Vážení vlastníci,

dne 31. července 2022 skončila lhůta pro odevzdání hlasovacího lístku, kterým byl předložen návrh na schválení tohoto usnesení:

 

  1. „Schvaluje se schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 99035108721 mezi SVJ jako úvěrovaným a Komerční bankou, a.s. jako úvěrujícím na částku 10.500.000,- Kč za účelem financování rekonstrukce a opravy společných prostor bytového domu č.p. 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 a 1330 na pozemku parc.č. 2250/10 v katastrálním území Teplice-Trnovany [766259]: Kompletní rekonstrukce lodžií, pláště budovy a štítových zdí bytového domu, s čerpáním úvěru do 31. 1. 2023, splatností úvěru do 30. 3. 2028 a úrokovou sazbou 5,39% p.a. za dalších podmínek stanovených touto úvěrovou smlouvou, jejíž znění tvoří přílohu tohoto návrhu.“

 

  1. Schvaluje se uzavření smlouvy o dílo mezi SVJ jako objednatelem a společností UniWel STAVBY spol. s r.o., IČO: 61324043, se sídlem Zemská 1894, Trnovany, 415 01 Teplice jako zhotovitelem ze dne 29. června 2021 na provedení rekonstrukce lodžií za cenu díla 25.021.380,- Kč s realizací ve 3 etapách v letech 2021, 2022 a 2023, resp. potvrzuje se usnesení shromáždění vlastníků ze dne 23. září 2021.

 

  1. Schvaluje se uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podepsaného dne 19. října 2021, kterým došlo k upřesnění ceny díla a ke sjednání víceprací ve výši 45.546,- Kč bez DPH za vchod (přehled víceprací tvoří přílohu tohoto návrhu).

 

  1. Schvaluje se uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podepsaného dne 23. února 2022, kterým SVJ (i) získalo opci na realizaci 6. vchodu v roce 2022 za stávající cenu (ii) kterým bylo ujednáno navýšení zálohy na materiál o 550.000,- Kč a (iii) ujednáno navýšení odpočtu záloh z měsíčních faktur (kromě zádržného) z 15% na 20% fakturované částky.

 

Hlasování se účastnili vlastníci, jejichž hlasy představovali 81,2177% všech hlasů. Pro hlasovalo 77,7116%, proti hlasovalo 3,0540% a hlasování se zdrželo 0,4521% hlasů. Doklady k hlasování budou v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí u paní Petry Rohrbachové.

Usnesení tak bylo přijato.

 

 

V Praze, dne 1. srpna 2022

předseda společenství

Oznámení o výsledku hlasování per rollam

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *